Skip to main content

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Νηπιαγωγείο

Σκοπός - Διδακτικές μέθοδοι


Αισθάνομαι, παρατηρώ, επικοινωνώ, παίζω, συνεργάζομαι, δημιουργώ, αυτενεργώ, μαθαίνω

…Έννοιες, που αποτελούν την ουσία της μάθησης και τις εντάσσουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα με ευελιξία και σεβασμό στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μικρών μας μαθητών.

Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης και την οργάνωση νέων εμπειριών, δομείται η σκέψη και ο λόγος των παιδιών, αναπτύσσεται η κριτική τους ικανότητα και επιτυγχάνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Παράλληλα, η διδασκαλία γίνεται ομαδοσυνεργατικά. Επιλέγουμε δραστηριότητες με στόχο την ενθάρρυνση των παιδιών να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας, σεβασμού, ενσυναίσθησης, συνειδητοποίησης της εικόνας τους και επίγνωσης του σώματός τους. Ταυτόχρονα, καλλιεργείται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμησή τους. Δε στοχεύουμε στην απλή μετάδοση γνώσης, αλλά στην προσφορά ευκαιριών για δυναμική συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πραγματοποιούμε δραστηριότητες βασισμένες στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, στον τρόπο και στον ρυθμό μάθησης, τις επιθυμίες, τις ικανότητες, τις ιδιαιτερότητες και τις κλίσεις κάθε μαθητή.

Το παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο, ελεύθερο ή οργανωμένο, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής. Βοηθά το παιδί να μάθει να σκέφτεται, να παρατηρεί, να καλλιεργεί τη φαντασία του, να αυτενεργεί, να ωριμάζει και να αξιοποιεί την ανάγκη του για εξερεύνηση και επικοινωνία.

Μεγάλη έμφαση δίνουμε στην αμφίδρομη επικοινωνία σχολείου-οικογένειας, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών. Οι γονείς -μέσα από τα γράμματα επικοινωνίας, τις ανακοινώσεις και τις προτάσεις μας- αποκτούν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και βοηθούν στην εμπέδωση της γνώσης. Εκτός από τις ετήσιες καθορισμένες συναντήσεις, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας καθημερινά, όταν κριθεί αναγκαίο.

Γνωστική ανάπτυξη


Σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας με βάση τους μαθησιακούς στόχους που θέτουμε ως εκπαιδευτικοί, αλλά και τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των παιδιών. Επιλέγουμε θέματα και τα επεξεργαζόμαστε μέσα από διάφορες γνωστικές περιοχές, όπως είναι η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, το Περιβάλλον, τα Εικαστικά, το Θέατρο, η Μουσική, η Φυσική Αγωγή και την Τεχνολογία της Πληροφορίας, που συνδέονται μεταξύ τους με διαθεματικό τρόπο.
 • Γλώσσα

  Η Γλωσσική Αγωγή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο έχει στόχο τη ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου. Μέσα από ασκήσεις λεκτικής επικοινωνίας, αφηγήσεις και παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά μαθαίνουν να διηγούνται ιστορίες ακολουθώντας τη διαδοχική σειρά των γεγονότων και να συμμετέχουν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας οργανωμένο λόγο. Προοδευτικά ενθαρρύνονται να συνειδητοποιήσουν τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου, εξοικειώνονται με την ύπαρξη φωνημάτων και μαθαίνουν πιο εύκολα ανάγνωση και γραφή. Προκειμένου να επιτευχθεί η βιωματική προσέγγιση της μάθησης, γνωρίζουμε τα γράμματα και εξοικειωνόμαστε με αυτά με θεατρικό τρόπο, προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε και να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. Κάθε εβδομάδα ένα καινούργιο γράμμα μας επισκέπτεται μέσα από το κουκλοθέατρο, ιστορίες και δρώμενα και δίνεται η αφορμή στα παιδιά να εμπλακούν σε διάφορες δραστηριότητες.

  Με ασκήσεις που βελτιώνουν τη λεπτή κινητικότητα και τη συγκέντρωση και διευρύνουν την αντιληπτικότητα, τα παιδιά αποκτούν αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία και προετοιμάζονται για την επόμενη βαθμίδα.

 • Μαθηματικά

  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης των παιδιών με σχετικές ασκήσεις, οι οποίες τα βοηθούν να κατανοήσουν την έννοια των αριθμών (αναγνώριση, γραφή, εμπέδωση). Μέσα από διάφορες δραστηριότητες μαθαίνουν να κάνουν ομαδοποιήσεις, αρίθμηση, αντιστοιχίσεις και ταξινομήσεις αντικειμένων, καθώς και να αναγνωρίζουν γεωμετρικά σχήματα. Μαθαίνουν, επίσης, να εκτελούν απλές πράξεις, να επινοούν και να βρίσκουν λύση σε απλά μαθηματικά προβλήματα.

 • Έκφραση
  και
  δημιουργία

  Μέσα από τα παιχνίδια, τη μουσική, τη ζωγραφική, τις κατασκευές, τη λογοτεχνία και το θεατρικό παιχνίδι, τα παιδιά εκφράζονται, απελευθερώνουν τις ιδέες τους, κινητοποιούν τη δημιουργικότητά τους, πειραματίζονται, παίζουν και γνωρίζουν τον εαυτό τους. Οι ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές μορφές τέχνης.

  Ο ρόλος του δασκάλου είναι βοηθητικός, έτσι ώστε με την ενθάρρυνσή του, τους πειραματισμούς των παιδιών και την επαφή τους με την τέχνη να προσεγγίζουν αισθητικά τη φύση και να δημιουργούν προσωπικό αισθητικό κριτήριο αυθόρμητα και ελεύθερα.

 • Φυσικές
  επιστήμες

  Στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος τα παιδιά προτρέπονται να παρατηρούν όσα υπάρχουν γύρω τους. Ως αντικείμενο μελέτης εντάσσονται ο άνθρωπος, τα δημιουργήματά του, τα ζώα, τα φυτά, οι τόποι, τα φυσικά φαινόμενα και οι καταστάσεις. Με βάση τα παραπάνω ενθαρρύνονται να παρατηρούν συστηματικά, να περιγράφουν με ακρίβεια, να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους με διαφορετικούς τρόπους, να εξετάζουν ομοιότητες και διαφορές, να εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήματα, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν.

 • Μουσική
  Αγωγή

  Η ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική στο Νηπιαγωγείο, πέρα από τα μουσικά οφέλη, στοχεύει στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και τα βοηθά να αναπτύξουν τα αισθητικά τους κριτήρια. Η σύγχρονη μουσική αγωγή αποβλέπει σε αλλαγή της συμπεριφοράς του παιδιού απέναντι στο ηχητικό περιβάλλον. Οδηγεί το παιδί από την ακοή στην ακρόαση. Το ευαισθητοποιεί στους ήχους και τους θορύβους που υπάρχουν γύρω του, το μαθαίνει να ακούει, να παρατηρεί τους ήχους, να μιλάει για αυτούς και να τους περιγράφει με το σώμα ή με τη βοήθεια μουσικών οργάνων.

  Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μέσα από το παιχνίδι

  • καλλιεργούν τη φαντασία τους,
  • μαθαίνουν να συνεργάζονται, να πειθαρχούν και να συντονίζουν τις κινήσεις τους,
  • βιώνουν βασικές  μουσικές έννοιες  και ρυθμούς,
  • αναπτύσσουν την ακουστική τους ικανότητα,
  • εκτελούν απλά ρυθμικά μοτίβα με το σώμα και με τη βοήθεια κρουστών μουσικών οργάνων,
  • κατασκευάζουν αυτοσχέδια μουσικά όργανα,
  • αποκτούν ένα πρώτο βασικό ρεπερτόριο τραγουδιών από παιχνιδοτράγουδα μέχρι και μελωποιημένα ποιήματα.

  Η μουσική μάθηση προκύπτει αβίαστα, ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών και τα εμψυχώνει στο να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα και τον πλούτο που κρύβουν μέσα τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμησή τους.

  Επιλέγονται δραστηριότητες που να έχουν νόημα για τα παιδιά χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης. Τα τραγούδια, τα παιχνίδια, η μουσική ακρόαση και δημιουργία αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας δημιουργώντας έτσι ένα ελκυστικό περιβάλλον, με στόχο την ανάπτυξη θετικής στάσης για τη μουσική.

 • Ιστορία
  της
  Τέχνης

  Στο σχολείο μας αφιερώνουμε μια ώρα την εβδομάδα στην Ιστορία της Τέχνης, ένα ξεχωριστό μάθημα, το οποίο καλλιεργεί το πνεύμα των παιδιών και τα ωθεί να γνωρίσουν τον κόσμο και τον εαυτό τους μέσα από τη δημιουργία και την επαφή με την τέχνη.

  Τα παιδιά διεισδύοντας σε ένα έργο τέχνης δε βλέπουν μόνο τη χροιά, την υφή και τη δυναμική του, αλλά βιώνουν το έργο με όλες τους τις αισθήσεις, αβίαστα και αυθόρμητα. Με τη φαντασία τους χτίζουν ιστορίες και πλάθουν εικόνες χωρίς προκαθορισμένες αντιλήψεις και «πρέπει». Μέσα από την τέχνη, με καθαρή αντίληψη και αθώα ματιά, αφουγκράζονται τον κόσμο γύρω τους και τον συνδέουν με τον εσωτερικό τους κόσμο. Μέσα από την τέχνη τα παιδιά μαθαίνουν να χάνονται, να διερευνούν, να ταξιδεύουν, να αναρωτιούνται, μα κυρίως να έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματά τους και να μαθαίνουν να τους δίνουν χώρο να ακουστούν.

  Στο Νηπιαγωγείο ερχόμαστε σε μια πρώτη επαφή με την τέχνη βιωματικά, δηλαδή μέσα από παραμύθια, ιστορίες και παιχνίδια, αφήνοντας τη φαντασία των παιδιών να καλπάσει. Οι μαθητές ξεκινούν να παρατηρούν έργα τέχνης και να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που αναγνωρίζουν σε αυτά. Έτσι, τα παιδιά ξεκινούν να αναπτύσσουν την εικαστική τους αντίληψη και να εκφράζουν τον συναισθηματισμό τους μέσα από την τέχνη.

  Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε τον πηγαίο καλλιτεχνικό αυθορμητισμό των παιδιών στα μικρά τους χρόνια, ώστε να αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο που θα τους ακολουθεί σε όλα τους τα βήματα.

 • Φυσική
  Αγωγή

  Η Φυσική Αγωγή αφορά στις κινητικές ικανότητες (φυσική) και στη διαπαιδαγώγηση (αγωγή) των μαθητών.

  Σκοπός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι τα παιδιά:

  • να αποκτήσουν σωστές συνήθειες (αθλητικές, διατροφικές),
  • να γνωρίσουν τα βασικότερα αθλήματα,
  • να αγαπήσουν τον αθλητισμό,
  • να κοινωνικοποιηθούν,
  • να μάθουν να συνεργάζονται και
  • να αποκτήσουν αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

  Επιπλέον στόχος είναι να ανακαλύψουν τα παιδιά το άθλημα που τους ταιριάζει, ώστε να στραφούν στον εξωσχολικό αθλητισμό και τη διά βίου άθληση.

 • Ελληνικοί
  Χοροί

  Γνωρίζουμε τη μεγάλη ποικιλία των παραδοσιακών χορών από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας και μαθαίνουμε τα τραγούδια που τους συνοδεύουν, καθώς και τα μουσικά όργανα κάθε περιοχής. Ο χορός λειτουργούσε πάντα σαν μια αόρατη κλωστή, που έδενε άρρηκτα την κοινότητα επιβεβαιώνοντας την κοινή της πορεία στο παρελθόν και στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι σε μια εποχή όπως η σημερινή, που ενισχύεται με διάφορους τρόπους η απομόνωση, το τραγούδι, η μουσική και ο χορός είναι το μέσο, για να έλθουν τα παιδιά σε επαφή μεταξύ τους και να νιώσουν τη χαρά της ομαδικότητας.