Ελληνική Γλώσσα

glossaΣτόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του λόγου των μαθητών τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο. Επεξεργαζόμαστε τα κείμενα, κάνουμε λεξιλογικές ασκήσεις και μαθαίνουμε συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μάθημα της Παραγωγής λόγου: Ξεκινάμε σταδιακά την προσπάθεια να παράγουμε γραπτό λόγο με μικρά κείμενα και σύντομες αναπτύξεις. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με την παραγωγή λόγου και να γίνει μια ευχάριστη και εύκολη διαδικασία.
Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω:

Λεξιλόγιο

 • Το λεξικό είναι από τα πλέον απαραίτητα γλωσσικά εργαλεία. Κάθε παιδί είναι χρήσιμο να ανατρέχει στα λήμματα και να το συμβουλεύεται.
 • Συνώνυμα-Αντώνυμα
 • Σύνθετες λέξεις
 • Παράγωγα
 • Οικογένειες λέξεων

Δομή

 • Έκθεσης (Πρόλογος-Κύριο θέμα-Επίλογος)
 • Παραγράφου (Θεματική πρόταση-Λεπτομέρειες-Κατακλείδα)

Περιεχόμενο

 • Έκφραση
 • Συνοχή
 • Επικοινωνιακό πλαίσιο
 • Επιχειρήματα
 • Αιτιολόγηση
 • Περιγραφή
 • Αφήγηση

Εκτός από τα κείμενα που δίνονται στα βιβλία του οργανισμού, επεξεργαζόμαστε και εξωσχολικά, ενώ παροτρύνονται οι μαθητές να διαβάζουν και δικής τους επιλογής βιβλία (δανειστική βιβλιοθήκη τάξεων, εφημερίδες, περιοδικά κ.ά.).